Hyviä tyyp­pe­jä haussa.

Puhu­vat kikys­tä, aktii­vi­mal­lis­ta ja talous­kas­vus­ta ja ties mis­tä muus­ta. Onnek­si meil­lä ei väli­te­tä tuol­lai­sis­ta puheis­ta.. Sik­si voim­me kes­kit­tyä kas­va­maan, ja jät­tää mur­heet muil­le. Tar­vit­sem­me jat­kos­sa hyviä tyyp­pe­jä mei­dän mah­ta­vaan jen­giin mukaan, eli kan­nat­taa olla aktii­vi­nen mei­dän suuntaan. 

Olem­me vii­mek­si rek­ry­toi­neet ihmi­siä mark­ki­noin­tiin, myyn­tiin ja tuotekehitykseen/​palvelumuotoiluun. Vaik­kei juu­ri nyt oli­si­kaan juu­ri sinul­le sopi­vaa avoin­ta työ­paik­kaa täy­tet­tä­väk­si, otam­me mie­lel­lään vas­taan CV:si ja soittosi.

Kuin­ka haet töi­tä Consairilta?

Hom­ma toi­mii näin:

  1. Mikä­li meil­lä on juu­ri sinun työ­paik­ka­si avoi­me­na, kat­so hakuoh­jeet ko. ilmoi­tuk­ses­ta alta.
  2. Tutus­tu sivus­tol­la mis­sioom­me pitää raken­nus­työ­maat ja raken­ta­jien keuh­kot puh­tai­na pölys­tä. Mitä sinul­la oli­si tar­jo­ta meil­le tämän tavoit­teen saavuttamiseksi?
  3. Pidä mete­liä itses­tä­si mei­dän suun­taan: hyvä tyyp­pi ker­too esim. mik­si hänet kan­nat­taa pal­ka­ta, mitä on saa­nut elä­mäs­sään aikaan, jne. Voit lähet­tää hen­gen­tuo­tok­se­si säh­kö­pos­til­la: enna.rane(at)consair.fi.
  4. Kut­su itse­si kylään soit­ta­mal­la Enna Ranel­le tai Frank Rus­sil­le, kos­ka haluam­me tie­tää kuka siel­lä huu­te­lee. Kenes­tä oli­si CAMUn kave­rik­si Consairiin?

Ei tulok­sia

Hake­maa­si sivua ei löy­ty­nyt. Yri­tä muut­taa hakua­si, tai käy­tä ylä­puo­lel­la ole­vaa navi­goin­tia löy­tääk­se­si kirjoituksen.